Make your own free website on Tripod.com

OTOMOTIV TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
DICTIONARY OF AUTOMOTIVE TERMS

[Ana Sayfaya Dönüş] [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [JKL] [M]
[N] [O] [P] [QR] [S] [T] [UV] [WXYZ]

E


EARTH Dünya, yeryüzü, (elektrikte toprak)
EARTH WIRE Topraklama teli veya kablosu
ECCENTRIC Eksantrik, birbiriyle ilişkili iki silindirik parçanın dönne eksenlerinin kaçıklığı
ECU (Electronic control unit) Elektronik kontrol ünitesi
EXCESS AIR FACTOR Hava fazlalık katsayısı
ECONOMIZER VALVE Ekonomizör valfi, karbüratördeki akış kontrol elemanı
EEC (Evaporative Emission Control) Buharlaştırmalı emisyon kontrolü
EER (Energy Efficiency Rating) Enerji etkinlik derecelendirmesi
EFFECTIVENESS Etkinlik, verimlilik.
EFFICIENCY Verim
EFI (Electronically controlled fuel injection) Elektronik kontrollü yakıt enjeksiyonu
EGR (Exhaust Gas Recirculation) Egzoz gazlarının (devridaimi) tekrar sirkülasyonu
ELECTRIC CABLE Elektrik kablosu
ELECTRIC CURRENT Elektrik akımı
ELECTRIC EMERGENCY LANTERN Elektrik güvenlik feneri
ELECTRIC MOTOR Elektrik motoru
ELECTRIC SYSTEM Elektrik sistemi. Marş, ateşleme, aydınlatma, uyarı, aksesuarlar, vb. gibi elektrikle çalışan sistemlerin tümü
ELECTRIC WELDING Elektrik (ark) kaynağı
ELECTROCHEMICAL Elektrokimyasal, elektriğin kimyasal olarak üretimi
ELECTROCHEMICAL DEVICE Elektrokimyasal aparat, elektriksel ve kimyasal prensiplere göre çalışan aparat (ör. batarya)
ELECTRODE Elektrot
ELECTRODE GAP Elektrot aralığı (buji tırnak aralığı)
ELECTROLYTE Elektrolit, saf su ve sülfürik asit karışımı
ELECTROMAGNET Elektromıknatıs. Demir veya çelik çubuk üzerine tel sarılarak elde edilen mıknatıs
ELECTROMAGNETIC Elektromanyetik, elektiğin manyetik olarak üretimi.
ELECTRON Elektron, atomun negatif yüklü parçacığı
ELECTRONIC CONTROL UNIT (ECU) Elektronik kontrol ünitesi
ELECTRONICALLY CONTROLLED FUEL INJECTION Elektronik olarak kontrol edilen yakıt enjeksiyonu
ELECTROPLATE Elektro kaplama. Bazı malzemelerin doğru akım kullanılarak başka bir metalle (ör. altın, gümüş, vb. kaplanması
ELEMENT (batarya) Eleman. Plaka grubu. 12 V bataryada 6 eleman bulunur.
ELLIOT TYPE AXLE Elliot tip dingil. Katı çubuk biçimindeki ön dingil
EMF (Electromotive force) Elektromotif kuvvet. (Voltaj)
EMISSIVITY Yayıcılık, yayma oranı
EMPTY WEIGHT Boş ağırlık
EN-BLOCK Tek parça, ör. tek parça dökülmüş blok
ENDPLAY İki parça arasındaki eksenel (uzunlamasına) hareket
ENERGY BALANCE Enerji dengesi (bilançosu)
ENERGY EFFICIENCY RATING (EER) Enerji etkinlik oranı
ENGINE ADAPTER Motor adaptörü. farklı motorların orijinal transmisyona bağlanabilmesi için kullanılan adaptör
ENGINE (Otomotiv) Motor
ENGINE DISPLACEMENT Motor strok hacmi
ENGINE PERFORMANCE Motor performansı
ENGINE POWER Motor gücü
EPICYCLOIDAL GEAR TRAIN Episikloid dişli sistemi
EP LUBRICANT (EP-Extreme Pressure) Ağır hizmet dişli yağı
EQUIVALENCE RATIO Yakıt fazlalık katsayısı
EQUILIBRIUM Denge
EQUIPMENT Ekipman, teçhizat, aletler
ESC (Electronic Spark Control) elektronik kıvılcım kontrolü
ET (Elapsed Time) Katetme süresi. Yarış otosunun 1/4 millik yarışı katetme süresi
ETHYL GASOLINE Etil benzin. Vuruntu direncini artırmak üzere etil katılmış benzin
ETHYLENE GLYCOL Etilen glikol, antifriz maddesi
EVAPORATION Buharlaşma
EVAPORATOR Buharlaştırıcı, klima sistemlerinde soğutucu akışkanın sıvı fazından buhara geçirildiği ünite
EXCESS AIR Fazla hava
EXCESS AIR FACTOR Hava fazlalık katsayısı
EXCITE Uyarma (elektriksel)
EXERGY Kullanılabilir enerji
EXHAUST CUTOUT Egzoz borusu ile susturucu arasına yerleştirilen Y-biçimli eleman
EXHAUST BRAKE Egzoz freni
EXHAUST GAS ANALYZER Egzoz gaz analizörü
EXHAUST GASES Egzoz gazları
EXHAUST MANIFOLD Egzoz manifoldu
EXHAUST PIPE Egzoz borusu
EXHAUST STROKE Egzoz stroku (zamanı, kursu)
EXHAUST TUNING Egzoz ayarı, egzoz borusunun maksimum verim sağlamak üzere kesilerek kısaltılması
EXHAUST VALVE Egzoz supabı

cartooncar.gifOtosel sayfasına dönüş